Back to the initial page
Internetbrief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra betreffende ‘de Rubicon-opmerking’ van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken


Rijswijk, zondag 30 oktober 2022 


Uwe Excellentie,

Even voorstellen: mijn naam is Richard Schoot en ik schrijf op internet over politiek, godsdienst en media, zie ibcpp.org.uk

Het zij me toegestaan om de volgende aangelegenheid aan u voor te leggen, en u daar enkele vragen over te stellen. 

1. Op 17 mei 2022 zendt Nieuwsuur een interview uit met de Oekraïense minister van buitenlandse zaken, de heer Koeleba. In mijn website-tekst van 2 oktober heb ik een fragment uit de interview-tekst overgenomen.

Een ieder die ook over de video van het interview beschikt, kan zien dat het gezicht van de Oekraïense minister een zekere bevreemding uitdrukt, vanaf het moment dat de interviewer aan het begin van een vraag zegt dat het Nederlandse kabinet de Russische president niet wil provoceren. Dan zegt de minister: “I think we crossed the Rubicon when it comes to provoking Putin”.

Hij vervolgt: "It's not about whether we provoked Putin or not, he does what he wants, what he believes is right." Pas daarna begint hij aan de beantwoording van de vraag. Ik vermoed dat de heer Koeleba tijdens het stellen van de vraag heeft gedacht: “Deze interviewer heeft geen idee van wat zich heeft afgespeeld.”

In de eerste geciteerde zin onthult minister Koeleba dus dat Oekraïne willens en wetens te ver is gegaan in het provoceren van president Poetin.

In de tweede hierboven geciteerde zin probeert de Oekraïense minister alsnog alle verantwoordelijkheid voor het gewapende conflict op president Poetin af te wentelen, maar zelfs in deze vervolgzin ontkent hij niet dat Oekraïne doelbewust het ‘point of no return’ heeft gepasseerd tijdens het provoceren van Moskou - hij laat het in het midden (“It’s not about whether we provoked Putin or not…”).

Ik weid hier in detail over uit om te voorkomen dat het misverstand ontstaat dat het hier slechts ging om een onbeduidende verspreking.

We gaan nu even terug naar 24 februari 2022. Op de ochtend van de Russische invasie zegt minister-president Rutte op TV: “Alleen Rusland is hier verantwoordelijk voor, alleen Poetin”. Dat klopt blijkbaar niet. Diezelfde ochtend zegt minister van defensie mevrouw Ollongren op TV: “Alles wat wij probeerden om dit te voorkomen, heeft Poetin aan zijn laars gelapt”. Dat klopt dus ook niet. Beide commentaren van uw collega-bewindslieden staan haaks op wat de Oekraïense minister een kleine drie maanden later in Nieuwsuur vertelt.

Hebt u kennis genomen van de geciteerde opmerkingen van minister Koeleba?

2. Hebt u uw Oekraïense ambtgenoot om opheldering gevraagd over de geciteerde uitlatingen, gegeven het feit dat Nederland veel materiële steun aan Oekraïne geeft sinds 24 februari 2022, met name ook steun in de vorm van militair materieel en militaire training, hoewel Oekraïne geen NAVO-lid is en Nederland dus geen bondgenootschappelijke verplichtingen tegenover Oekraïne heeft? Zo ja, wat heeft minister Koeleba u geantwoord? Zo nee, waarom hebt u hem niet om opheldering gevraagd?

3. Is de Rubicon-opmerking van de Oekraïense minister onderwerp van gesprek geweest tussen u en uw ambtgenoten van de andere NAVO-landen en/of de secretaris-generaal van de NAVO? Zo ja, wat kunt u vertellen over hun reacties op minister Koeleba’s onthulling? Zo nee, waarom niet? Ik zou het moeilijk voorstelbaar vinden dat u zo’n belangrijk stukje informatie niet hebt gedeeld met uw NAVO-collega’s.

Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie en ik zal die publiceren op mijn website.

Met het verschuldigde respect,

Richard Schoot


P.S.: Ik zal u deze brief per post toezenden. Op 30 oktober heb ik de brief op mijn website gepubliceerd. 
Internet letter to Dutch Foreign Secretary Wopke Hoekstra regarding ‘the Rubicon remark’ of the Ukrainian Foreign Secretary


Rijswijk, Sunday, 30th October 2022


Your Excellency,

Please let me introduce myself: my name is Richard Schoot and I am writing on the internet about politics, religion and media, see ibcpp.org.uk

I may be allowed to present the following matter to you, and to ask you some questions about it.

1. On the 17th of May, 2022, Nieuwsuur airs an interview with the Ukrainian Foreign Secretary, Mr Kuleba. In my website text of the 2nd of October I’ve borrowed a fragment of the interview text.

Anyone who also has the video of the interview at his disposal, can see that the face of the Ukrainian minister expresses a certain wonderment, as from the moment the interviewer at the beginning of a question says that the Dutch Cabinet doesn’t want to provoke the Russian President. The minister then says: “I think we crossed the Rubicon when it comes to provoking Putin.”

He continues: "It's not about whether we provoked Putin or not, he does what he wants, what he believes is right." Only then he begins to answer the question. I suspect that Mr Kuleba during the asking of the question was thinking: “This interviewer hasn’t got a clue of what has taken place.”

So in the first quoted sentence, Secretary Kuleba reveals that Ukraine deliberately went too far in provoking President Putin.

In the second sentence quoted in the above, the Ukrainian minister tries as yet to put the full responsibility for the armed conflict on President Putin, but even in this sequel sentence he does not deny that Ukraine has determinedly passed the point of no return during the provoking of Moscow - he leaves it aside (“It’s not about whether we provoked Putin or not…”).

I am going into this in detail as to prevent the misunderstanding from originating that it was only a matter of an insignificant slip of the tongue.

Let’s go back now to the 24th of February, 2022. On the morning of the Russian invasion, Prime Minister Rutte says on TV: “Only Russia is responsible for this, only Putin”. That isn’t right, apparently. That same morning Defence Secretary Mrs Ollongren says on TV: “Everything we tried to prevent this from happening, has been totally ignored by Putin”. So that isn’t right either. Both comments of your Cabinet colleagues are at odds with what the Ukrainian minister tells in Nieuwsuur almost three months later.

Have you taken notice of the quoted remarks of Secretary Kuleba?

2. Have you asked your Ukrainian counterpart for a clarification of the aforementioned quotes, given the fact that The Netherlands are giving much material support to Ukraine as from the 24th of February, 2022, especially also in the shape of military equipment and training, although Ukraine is not a NATO member and The Netherlands therefore have no obligation as an ally towards Ukraine? If so, what was Secretary Kuleba’s answer to you? If not, why haven’t you asked him for clarification?

3. Has ‘the Rubicon remark’ of the Ukrainian minister been a subject of conversation between you and your NATO counterparts and/or the NATO Secretary General? If so, what can you tell about their reactions on Secretary Kuleba’s revelation? If not, why not? I would find it hard to imagine that you haven’t shared such an important piece of information with your NATO colleagues.

I am thanking you in advance for your reaction and I will publicize it on my website.

With all due respect,

Richard Schoot


P.S.: I will send you this letter by mail. On the 30th of October I published the letter on my website.
                                       Back to the initial page