Back to the initial pageInternetbrief aan tien hoofdredacteuren
in Nederland


Aan:

Jules Bänffer (EénVandaag)
Gijs van Beuzekom (Netwerk)
Jan Bonjer (AD)
Pieter Broertjes (De Volkskrant)
Birgit Donker (waarnemend; NRC Handelsblad)
Frits van Exter (Trouw)
Carel Kuyl (NOVA Den Haag Vandaag)
Hans Laroes (NOS Journaal)
Johan Olde Kater (De Telegraaf)
Harm Taselaar (RTL Nieuws)


Woensdag 8 november 2006


Geachte mevrouw, geachte heren,

Even voorstellen: mijn naam is Richard Schoot. Door deze wil ik vriendelijk doch dringend uw aandacht vestigen op een politieke zaak van het allergrootste belang.

        In 1945 werd het nationaal-socialisme vernietigend verslagen. De Geallieerde overwinning beëindigde de Hitlerdictatuur, die verantwoordelijk was voor de vervolging van en de moord op zes miljoen Europese Joden, naast de grote ellende die dit totalitaire regime ook andere volkeren heeft aangedaan. Het is duidelijk dat zoiets nooit meer mag plaatsvinden en ieder beschaafd mens zal de morele verplichting voelen om het zijne of hare bij te dragen om te voorkomen dat de nationaal-socialistische ideologie ooit weer voet aan de grond krijgt.

        Nu, eenenzestig jaar na 1945, zijn er mijns inziens echter aanwijzingen die het noodzakelijk maken om onder ogen te zien dat er aan het judaïstische gedachtengoed een donkere kant kleeft. In de heilige teksten van het judaïsme (ik prefereer de term 'toraïsme') zijn diverse passages te vinden, door middel waarvan de auteurs opeenvolgende Joodse generaties beogen te hersenspoelen in een schrikbarende mentaliteit tegenover de niet-Joden.
        Ik heb over deze en andere zaken een tekst geschreven, getiteld 'Britain faces the threat of Anglocide', die voor iedereen te lezen is op de website www.ibcpp.org.uk
        De tekst scharniert om het motto 'Lang leve de Joden, weg met het toraïsme' en bevat een theorie over de politieke macht van het toraïstisch gehersenspoelde deel van het Jodendom. Ook vermoed ik dat de oude media, d.w.z. de media van het pre-internettijdperk, reeds lang door deze Joden worden misbruikt om een psychologische oorlog tegen de Westerse volkeren te voeren, teneinde deze volkeren in morele en ethnische verwarring te brengen, tot hun verderf. Het TV-programma of de krant waarvan u de hoofdredacteur bent, vormt daar misschien een uitzondering op.
        Geen enkele toraïstische Jood kan worden verweten van kindsaf aan de indoctrinatie te hebben ondergaan, waardoor hij een toraïst is geworden. Daarom neem ik stelling tegen haat en doe ik mijn best om begrip te kweken voor het toraïsme, maar oordeelt u zelf of en zo ja, in hoeverre ik daarin slaag.
        Tussen december 2003 en maart 2004 heb ik deze tekst naar meer dan 7.000 willekeurige academici gezonden, die werkzaam zijn in Britse universiteiten, en ik heb premier Blair en de toenmalige BBC-voorzitter ingelicht. Het waarom van deze omweg heb ik toegelicht in de tekst 'It is time to introduce myself' op de beginpagina van de website, op 9 juni 2005. Tot op de dag van vandaag heeft niemand een poging ondernomen om de theorie te weerleggen die ik in de tekst ontvouw. Waar ik op hoop, is dat een aantal Britten de moed zal vinden om zoiets als een Britse Christelijk-patriottische partij op te richten, die dit probleem bij de naam gaat noemen.
        Ik heb in januari 2004 leden van de Nederlandse regering geïnformeerd over mijn initiatief, namelijk Hare Majesteit de Koningin en minister-president Balkenende, door hen een brief en een diskette met de tekst toe te zenden. Ik heb geen ontvangstbevestiging gekregen van de Koningin. De heer Balkenende heeft me een brief geschreven, waarin hij bevestigde mijn post te hebben ontvangen.

        Op 22 november zal een nieuw parlement worden verkozen en premier Balkenende, de andere partijleiders en de interviewers praten over diverse problemen en oplossingen, zoals de oude media laten zien, maar niet over het probleem van de toraïstische invloed.
        Ik voel me betrokken bij het welvaren van het volk waartoe ik behoor en ik zou u daarom het volgende willen vragen. Wilt u mijn internetboek lezen? Zo ja, als u tegenargumenten kunt bedenken die mijn theorie ondermijnen, wilt u mij deze tegenargumenten dan doen toekomen? Zo ja, dan zal ik ze op mijn website plaatsen en erop reageren. Weet u geen tegenargumenten te bedenken, wilt u dan de campagnevoerende politici vragen hoe zij denken over de toraïstische doctrine en de grootte van de schadelijke invloed daarvan op de samenleving? Zou u in elk geval uw kijkers of lezers een grote dienst willen bewijzen door een uitzending of artikel te produceren over het toraïsme? Bij voorbaat mijn dank.
        Voor alle duidelijkheid: ik mag dan een tekst hebben geschreven die, naar ik hoop, zal bijdragen aan de oprichting van een partij in een ander land, in Nederland zelf ben ik politiek niet actief. Ik heb er dus geen persoonlijk belang bij om de partijen in ons land dwars te zitten. Echter, zelfs al had ik hier wel politieke belangen, dan nog zou ik deze vragen bij u neerleggen, omdat het hier een zaak betreft die de partijpolitiek ver overstijgt.
        Een te grote, te lang durende invloed van het toraïsme brengt de democratie in gevaar, in de meest letterlijke zin van het woord 'democratie', dat, zoals u ongetwijfeld weet, is voortgekomen uit de Griekse woorden 'demos' en 'kratein'. Het brengt èn de 'demos', het volksbestaan, èn het 'kratein', het recht van een volk om zichzelf te regeren, in gevaar.

        Ik geloof dat God ons allemaal lief heeft.

Hoogachtend,
Richard Schoot

P.S.: Ik zal u deze brief per post en per e-mail toezenden. Op 9 november zal ik hem op internet publiceren.

(Geen van de hoofdredacteuren reageerde. Zie ook de tekst 'After my letter, 1'm waiting and seeing', november 2006, op de beginpagina.)
Internet letter to ten chief editors
in The Netherlands


To:

Jules Bänffer (EénVandaag)
Gijs van Beuzekom (Netwerk)
Jan Bonjer (AD)
Pieter Broertjes (De Volkskrant)
Birgit Donker (interim; NRC Handelsblad)
Frits van Exter (Trouw)
Carel Kuyl (NOVA Den Haag Vandaag)
Hans Laroes (NOS Journaal)
Johan Olde Kater (De Telegraaf)
Harm Taselaar (RTL Nieuws)

The NOS Journaal is Holland's equivalent of the BBC news selection service.
RTL Nieuws is its commercial broadcasters' counterpart.
EénVandaag, Netwerk and NOVA Den Haag Vandaag are news selection TV programmes, each aired once a day, six days a week.
AD, NRC Handelsblad, De Telegraaf, Trouw and De Volkskrant are Holland's best-known national news selection papers.


Wednesday, 8th November 2006


Dear Lady, Dear Sirs,

Let me introduce myself, my name is Richard Schoot. Through this letter, I want to friendly yet urgently draw your attention to a political matter of the utmost importance.

        In 1945 national-socialism was crushingly defeated. The Allied victory ended Hitler's dictatorship, responsible for the persecution and murder of six million European Jews, besides the great misery this totalitarian regime has inflicted upon other nations. Evidently, such things can't ever be allowed to take place again and every civilized human being will feel a moral obligation to contribute to the prevention of the national-socialist ideology gaining a foothold ever again.

        Now, sixty-one years after 1945, there are however indications that compel us to realize there is a dark side to Judaist thought. In the holy texts of Judaism (I prefer the word 'Torahism') several passages can be found, through which the authors are aiming to brainwash consecutive generations of Jews into a shocking mentality towards the non-Jews.
        I have written a text about this and other subjects, titled 'Britain faces the threat of Anglocide', accessible to everyone on the website www.ibcpp.org.uk
        The text is hinging on the motto 'Long live the Jews, down with Torahism' and it contains a theory about the political power of the Torahistly brainwashed part of Jewry. I'm also suspecting that the old media, i.e. the media of the pre-internet era, are already for a long time being misused by these Jews to wage a psychological war against the Western peoples, in order to lead these peoples into moral and ethnic confusion, to their ruin. The TV programme or news selection paper you are the chief editor of, is perhaps an exception.
        Not a single Torahist Jew can be blamed for having been indoctrinated, as from early childhood, to become a Torahist. That's why I'm making a stand against hatred and I am doing my best to grow understanding for Torahism, but I'll leave it to you to judge if, and if so, to which extent, I am successful in doing that.
        Between December 2003 and March 2004 I've randomly e-mailed this text to over 7,000 academics, working in Britain's universities, and I've informed prime minister Mr Blair and the then BBC chairman. I've explained the reason why of this detour in the text 'It is time to introduce myself' on the initial page of the website, on 9th June 2005. To the present day, no-one has tried to refute the theory I'm unfolding in the text. What I'm hoping for, is that a number of Britons will find the courage to found something like a British Christian-patriotic party, that will call a spade a spade regarding this problem.
        In January 2004, I have informed members of the Dutch government about my initiative, namely Her Majesty Queen Beatrix and prime minister Mr Balkenende, by sending them a letter and a diskette with the text. I didn't get an acknowledgement of receipt from the Queen. Mr Balkenende wrote me a letter, in which he confirmed he had received my post.

        A new Dutch parliament will be elected on November the 22nd and prime minister Balkenende, the other party leaders and the interviewers are talking about several problems and solutions, as the old media show, but not about the problem of the Torahist influence.
        I feel committed to the well-being of the people to which I belong and I would therefore like to ask you the following. Are you willing to read my internet book? If so, in case you can think of counterarguments that undermine my theory, would you care sending these arguments to me? If so, I will publish them on my website and react to them. In case you can't think of counterarguments, are you willing to ask the campaigning politicians how they think about the Torahist docrine and about the size of its harmful influence on Dutch society? Would you care rendering your viewers or readers a great service anyhow by producing a broadcast or article on Torahism? I'm thanking you in advance.
        For clarity's sake, I may have written a text that I hope will help lead to the founding of a party in another country, in Holland itself I am not politically active. So I don't have a personal interest in hampering the parties in our country. However, even if I did have political interests here, I would still put these questions to you, because the issue at hand is going far beyond party politics.
        Too large, too lengthy a Torahist influence is endangering democracy, in the most literal sense of the word 'democracy', that, as you undoubtedly know, is derived from the Greek words 'demos' and 'kratein'. It imperils the 'demos', the existence of the people, as well as the 'kratein', the right of every people to rule themselves.

        I believe that God is loving us all.

Yours truly,
Richard Schoot

P.S.: I will send you this letter by mail and by e-mail. On November the 9th, I will publish it on the internet.

(None of the chief editors reacted. See also the text 'After my letter, I'm waiting and seeing', November 2006, on the initial page.)

Britain, The Netherlands, Europe are in very big trouble, in my view. Our countries urgently need new political parties, Christian-patriotic parties, and it is very important to know what Torahism is. Please read my main text at www.ibcpp.org.uk
         If you come to agree with my views, please always remember that the only way out is a peaceful and patient way. Not a single foreigner or Jew can be held responsible for the country's present situation. Avoid confrontations that can easily turn overheated. Don't react to provocations. Please don't view the avoiding as cowardice. It isn't. Be strong, be calm and calm down others if their anger may cause them to do foolish things.

Long live the Jews, down with Torahism.


                                       Back to the initial page