Terug naar de beginpagina

Lezen vanaf het scherm wordt gemakkelijker als u de zinnen korter maakt. Dat kunt u doen door het kader van de webpagina te versmallen of door het openen en vastzetten van de kolom van favorieten en geschiedenis.Internetbrief aan tien lijsttrekkers

(S.s.t.t.) CU: André Rouvoet --- D66: Alexander Pechtold --- GL: Femke Halsema --- PvdA: Job Cohen --- PvdD: Marianne Thieme --- PVV: Geert Wilders --- SGP: Kees van der Staaij --- SP: Emile Roemer --- TON: Rita Verdonk --- VVD: Mark Rutte.

De lijsttrekker van het CDA, premier Balkenende, heb ik in 2004 al aangeschreven.
Dinsdag 25 mei 2010


Geachte dames en heren,

Even voorstellen: mijn naam is Richard Schoot (1958) en ik heb de Nederlandse nationaliteit. Ik ben diep onder de indruk van en voel me sterk aangetrokken tot het onderricht van Jesjoea, de Jood die we zijn gaan kennen als Jezus Christus. Door middel van deze brief wil ik vriendelijk doch dringend een zaak van het allergrootste belang onder uw aandacht brengen.

        In de afgelopen meimaand hebben we de 65ste verjaardag gevierd van een belangrijke militaire overwinning in het belang van het geluk van de mensheid, de Geallieerde overwinning op de Hitlerdictatuur en al zijn barbaarsheden. Meer dan zestig miljoen mensen verloren hun leven in de Tweede Wereldoorlog, onder wie de Joden die vermoord werden in de holocaust, een zesmiljoenvoudige waarschuwing, voor altijd in acht te nemen, tegen blind en hatelijk antisemitisme.

        In onze tijd zijn er echter aanwijzingen die ons dwingen te beseffen, hoe moeilijk het ook mag zijn om het te verwerken, dat er een donkere zijde kleeft aan het judaïstische gedachtengoed. In de heilige teksten van het judaïsme (ik prefereer het woord 'toraïsme') zijn diverse passages te vinden, door middel waarvan de schrijvers opeenvolgende generaties Joden beogen te hersenspoelen in een schokkende mentaliteit tegenover de niet-Joden. Over dit en andere onderwerpen heb ik een tekst geschreven, getiteld 'Britain faces the threat of Anglocide', toegankelijk voor iedereen op www.ibcpp.org.uk

        Mijn tekst scharniert om het motto 'Lang leve de Joden, weg met het toraïsme' en bevat een theorie over de politieke macht van het toraïstisch gehersenspoelde deel van het Jodendom en zijn niet-Joodse helpers. Ik stel tevens dat de media van het pre-internettijdperk, zoals kranten, film en televisie, worden misbruikt door deze Joden om een psychologische oorlog te voeren tegen de Westerse volkeren teneinde deze volkeren in morele en ethnische verwarring te brengen, tot hun verderf.

        Niet één toraïstische Jood kan worden verweten geïndoctrineerd te zijn, al vanaf zijn vijfde levensjaar (!), om een toraïst te worden. Daarom neem ik stelling tegen haat en doe ik mijn best om begrip te kweken voor toraïstische Joden, maar ik laat het aan u over om te beoordelen of, en zo ja, in hoeverre, ik daarin succesvol ben.

        Tussen december 2003 en maart 2004 heb ik deze tekst via e-mail anoniem verzonden naar meer dan 8.000 mensen, werkzaam in universiteiten van het Verenigd Koninkrijk. In juni 2005 heb ik mijn identiteit onthuld en de reden verklaard van deze omweg via Groot-Brittannië. Ik deed dat in de tekst 'It is time to introduce myself' op de beginpagina van mijn website.

        In de voorbije jaren, met vermelding van mijn naam en adres, heb ik de regeringen en een aantal prominente media in het VK en in Nederland geïnformeerd over mijn initiatief. Dat heeft spijtig genoeg niet geleid tot een begin van een publieke discussie, terwijl niemand heeft geprobeerd mijn theorie te weerleggen. Toch heb ik meer dan eens uitdrukkelijk een oproep gedaan om mij tegenargumenten toe te zenden, die ik dan op mijn website zou plaatsen. Waar ik nu op hoop, is dat een aantal Britten de moed vindt om zoiets op te richten als de Britse Christelijk-Patriottische Partij die dit probleem bij de naam zal gaan noemen, een constructief voorbeeld gevend voor heel Europa.

        Het spreekt vanzelf dat het gevaar dat het toraïsme inhoudt ook u aangaat. Gesteld dat de mensen die 9 juni op u gaan stemmen, behoorlijk zouden zijn geïnformeerd over Mozes' verbijsterende doctrine van het verwarren, onteigenen, verdrijven, onderwerpen en zelfs het te gronde richten van de niet-Joodse volkeren - zij zouden zeker van u eisen dat u er actie tegen onderneemt.

        Het hoge ambt dat u bekleedt cq. waarvoor u zich kandideert, biedt u grote mogelijkheden en verleent u gezag. Waar ik dus ook op hoop, is dat u uw (aanstaande) positie en gezag zult gebruiken om tegen het toraïsme te waarschuwen en om de media in dit land, altijd erop gespitst om het publiek te alarmeren inzake de ene na de andere misstand, te vragen waarom zij die waarschuwing achterwege laten. In 2006 heb ik op mijn brief aan tien hoofdredacteuren, vergelijkbaar met deze brief, geen enkele reactie gekregen, zie www.ibcpp.org.uk/61108om-nl

        Het lijkt me verder geoorloofd om u er bovenal op te wijzen dat het (straks) uw plicht is, gelet op de controlerende taak die het parlement heeft, om de regering te vragen hoe zij denkt over de grootte van de schadelijke invloed van het toraïsme op de Nederlandse samenleving. Ook van premier Balkenende heb ik indertijd geen argumenten vernomen die afbreuk doen aan mijn theorie. Wat zal de houding zijn van diegenen onder u, die deel gaan uitmaken van het komende kabinet?

        Hoewel ik zojuist mijn hoop uitsprak op de opkomst van een nieuwe partij, is het duidelijk dat deze hele toestand het fenomeen partijpolitiek ver overstijgt. Een te grote, te langdurige invloed van het toraïsme brengt de democratie in gevaar, in de meest letterlijke zin van het woord 'democratie', dat, zoals u ongetwijfeld weet, is afgeleid van de Griekse woorden 'demos' en 'kratein'. Niet alleen bedreigt het de 'kratein', het recht van elk volk om zichzelf te regeren, het brengt zelfs de 'demos' in gevaar, het loutere bestaan van het volk.

        Ik kan gewoonweg niet geloven dat het toraïsme, deze afstotelijke ambitie, nu het laatste woord zal krijgen of behouden over de toekomst van Europa, dit ons zo dierbare deel van de wereld, nadat de Europeanen al door zoveel ellende heen hebben moeten gaan, door toedoen van het communisme, het fascisme, het ineengestorte hyperkapitalisme, het nationaal-socialisme, twee wereldoorlogen en door toedoen van de destructieve gevolgen van het toraïsme tot dusver.

        Ik zou u dankbaar zijn als u mijn teksten wilt lezen en uw (aanstaande) fractiegenoten op de hoogte wilt brengen van deze brief. Ik zal mijn lezers inlichten of u mij een persoonlijke reactie hebt gestuurd of niet. Als u dat doet, dan zal ik deze op mijn website publiceren.

Altijd bereid om een internetdiscussie met u aan te gaan,
met vriendelijke groeten,
Richard Schoot

P.S.: Ik zal u deze brief per post toezenden. Op 25 mei heb ik hem op mijn website gezet.Een overzicht van de (non-)reacties tot dusver

De tien lijsttrekkers hebben als volgt gereageeerd. Van de heer Rutte (VVD) kreeg ik een persoonlijke brief, zie hieronder:


Den Haag, 28 mei 2010

Geachte heer Schoot,

Hiermee bevestig ik u de ontvangst van uw brief van 25 mei jl.

Met vriendelijke groet,
handtekening M. Rutte

(einde reactie)


Van de CU-fractie kreeg ik een brief waarvan niet duidelijk is of hij ondertekend is door de heer Rouvoet, ik heb deze fractie hierover om opheldering gevraagd, maar nog niet gekregen. Van de PvdD kreeg ik een reactie, maar niet van mevrouw Thieme zelf. De reactie heb ik met een begeleidend briefje naar de afzender teruggestuurd. Ook van de SP kreeg ik aanvankelijk een brief, geschreven door een ander dan de heer Roemer. Die reactie heb ik eveneens geretourneerd.

Van de dames en heren Cohen (PvdA), Halsema (GL), Pechtold (D66), Van der Staaij (SGP), Verdonk (TON) en Wilders (PVV) heb ik niets vernomen.

Dit was de stand van zaken in juli 2010.

Enkele maanden daarna ben ik over mijn brief gebeld door een medewerker van de SP. In dat gesprek heb ik gezegd dat ik alleen een persoonlijke reactie van de lijsttrekker, in dit geval dus de heer Roemer, als de reactie van de partij zou beschouwen. Zou hij niet persoonlijk willen reageren, dan zou ik dat uiteraard als een gegeven moeten aanvaarden, zo zei ik. De medewerker begreep mijn standpunt. Op 7 december 2010 kreeg ik de volgende e-mail van de heer Roemer, wiens partij 15 van de 150 Kamerzetels heeft:


Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw brief. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik het een moeilijk onderwerp vind, waar ik te weinig van weet om een omvattende mening te hebben. Ik vind wel de keuze voor een bepaalde godsdienst allereerst bij de persoon zelf ligt. De overheid dient zeker in een land als Nederland pal te staan voor godsdienstvrijheid zo ver het binnen de kaders van onze rechtsstaat past. Dat geldt evenzeer voor discussies over godsdiensten.

De SP is een veelzijdige partij, met leden die heel verschillend zijn. Sommigen van hen voelen zich geinspireerd door de joods-christelijke waarden en tradities zoals die in het Oude (waaronder de boeken die tot de Torah behoren) als Nieuwe Testament naar voren komen. Ik voel mij in de dagelijkse praktijk verwant met hen, zoals ik me dat ook voel met mensen die vanuit andere tradities met mij een socialer Nederland nastreven.

Ik hoop hiermee recht gedaan te hebben aan uw vraag.

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer
Voorzitter SP Tweede Kamerfractie

(einde reactie)

(Ik heb de reactie van de heer Roemer het eerst gepubliceerd op het British Democracy Forum, op 14 december 2010.)
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Europa zitten heel diep in de problemen, naar mijn mening. Onze landen hebben dringend nieuwe politieke partijen nodig, Christelijk-patriottische partijen, en het is heel belangrijk om te weten wat toraïsme is. Lees a.u.b. mijn voornaamste tekst (in het Engels) op www.ibcpp.org.uk
      Als u het (nu of later) met mij eens zult zijn, onthoud dan a.u.b. altijd dat de enige uitweg een vreedzame en geduldige weg is. Geen enkele buitenlander of Jood kan verantwoordelijk worden gesteld voor de tegenwoordige toestand van het land. Vermijd confrontaties die gemakkelijk oververhit kunnen raken. Reageer niet op provocaties. Beschouw het vermijden a.u.b. niet als lafheid. Dat is het niet. Wees sterk, blijf kalm en kalmeer anderen als ze door hun kwaadheid domme dingen zouden kunnen gaan doen.

Lang leve de Joden, weg met het toraïsme.


                                      
VOOR HET AFDRUKKEN VAN DEZE TEKST ZIJN 4 VELLEN NODIG

                                       Terug naar de beginpagina