Back to the initial page
Internetbrief aan de Nederlandse minister-president Mark Rutte


Rijswijk, zaterdag 20 mei 2023


Uwe Excellentie,

De oorlog in Oekraïne is een verschrikking, zoals alle oorlogen.
Inzake deze oorlog is het Nederlandse kabinet in juni 2022 van standpunt veranderd, en over die verandering wil ik u een vraag stellen.
Aanvankelijk stelde uw kabinet zich op het standpunt dat de oorlog in Oekraïne niet onze oorlog was en dat ook niet mocht worden.
Nu werd er op 17 mei 2022 op de Nederlandse televisie een opmerkelijk interview uitgezonden.
Het nieuwsprogramma Nieuwsuur sprak met de Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Dmytro Koeleba.
Toen de interviewer zei dat het Nederlandse kabinet Rusland niet wilde provoceren, zei de Oekraïense minister letterlijk:

“I think we crossed the Rubicon when it comes to provoking Putin. It's not about whether we provoked Putin or not, he does what he wants, what he believes is right."

Dat was een onverwachte onthulling èn een poging om de aandacht van die onthulling meteen af te leiden.
Hij liet zich dus ontglippen dat de Oekraïense regering, in de periode die voorafging aan de Russische invasie, willens en wetens te ver is gegaan in het provoceren van Moskou.
Dat betekent dat Oekraïne vuile handen heeft gemaakt en dat het land dus hoogstwaarschijnlijk op zijn minst medeverantwoordelijk is voor het uitbreken van de oorlog.

Een maand later verandert het standpunt van het Nederlandse kabinet, maar verbazend genoeg niet in de richting die je zou verwachten.
Het is 17 juni 2022 en u spreekt met de pers in het perscentrum Nieuwspoort.
Dan en daar zegt u opeens dat de oorlog in Oekraïne wèl de onze is, en dan is er een vraag van een verslaggever voor nodig voordat u verduidelijkt dat Nederland niet forméél gezien met Rusland in oorlog is.

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2022/06/17/letterlijke-tekst-persconferentie-na-ministerraad-17-juni-2022)

Het gewijzigde standpunt wordt vervolgens omgezet in nog ruimere steun aan Oekraïne op militair en ander gebied.
Naar verhouding doet Nederland zelfs meer dan andere landen die pro-Kiev zijn.
Vol trots meldde uw kabinetscollega Sigrid Kaag drie weken geleden in Buitenhof: ‘Wij doen meer dan onze fair share en blijven dat ook doen'

Wat is de verklaring voor deze wijziging van het standpunt van het kabinet?

Ik vraag het, omdat het een volkomen onlogische en verontrustende wijziging is.
Na de geciteerde uitlatingen van de Oekraïense minister in Nieuwsuur zou je namelijk verwachten dat Nederland de steun aan Oekraïne op zijn minst even opschort.
Je zou verwachten dat Nederland eerst opheldering wil over wat zich nu precies heeft afgespeeld in de periode van vóór de Russische invasie.
Nederland had de onthulling van minister Koeleba voor het voetlicht kunnen brengen bij de NAVO en de EU, voor het (onwaarschijnlijke) geval dat hun vertegenwoordigers in Nederland die zouden hebben gemist.
De onthulling van de heer Koeleba had de NAVO-landen aanleiding moeten geven om druk uit te oefenen op Oekraïne om serieus deel te nemen aan al bestaande of nieuwe bemiddelingspogingen.
Zo had de vrede opeens veel dichterbij kunnen komen.

Het kabinet doet echter precies het tegenovergestelde.
Om te beginnen houdt het kabinet de kaken stijf op elkaar over minister Koeleba’s Rubicon-opmerking.
Net als al die andere bekende buitenlandse politici overigens, en net als de media.
En de stap die het kabinet op 17 juni 2022 zet brengt Nederland dichterbij een oorlog met Rusland.
Immers, tussen 24 februari 2022 en 17 juni 2022 geldt: het is niet onze oorlog en dat moet het ook niet worden.
Vanaf 17 juni 2022 geldt echter: het is wèl onze oorlog, maar niet in formele zin.

Deze gang van zaken is gewoonweg absurd.
Oekraïne geeft zelf toe opzettelijk te ver te zijn gegaan bij Rusland.
Een maand later omhelst Nederland Oekraïne nog steviger en gedraagt het zich nog meer als een wapenbroeder van dat land.
Ik herhaal: dit is volkomen onlogisch, en uiterst strijdig met het belang van harmonie en vrede in de wereld, dat uiteraard ook een Nederlands algemeen belang is.

Ik heb op 2 oktober 2022 al iets geschreven over uw woorden in perscentrum Nieuwspoort en ik wil daar het volgende aan toevoegen.
De spanningen tussen de Westerse hoofdsteden en Moskou zijn groter dan ooit sinds de Koude Oorlog.
Maar dat betekent ook dat de spanningen tussen Westerse en Russische militairen heel groot zijn.
En die militairen, die komen elkaar overal tegen.
Ter zee en in de lucht.
En als het commando-verhaal waar is, inmiddels ook te land.
En die militairen, die verkennen elkaar. Ze volgen elkaar. Ze tarten elkaar. Ze proberen elkaar uit.

En dan denk ik dat een Nederlandse militair, met dat ‘het is wèl onze oorlog’ van u in het achterhoofd, tijdens een moment van hoogspanning met de Russen toch opeens wèl tot een oorlogshandeling kan overgaan waardoor de zaak uit de hand loopt, terwijl hij daarentegen die oorlogshandeling niét zou hebben verricht, als het eerdere behoedzame kabinetsstandpunt was gehandhaafd.

Dan zijn we ook forméél in oorlog met Rusland, en de NAVO zal ons dan aan ons lot overlaten, aangezien de daad van agressie van de Nederlandse zijde zal zijn gekomen en niet van de Russische, zodat artikel 5 van de NAVO niet van toepassing zal zijn. Dat artikel garandeert een militaire respons van alle NAVO-landen te zamen indien een van de lidstaten van buitenaf wordt aangevallen.

Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie en ik zal die publiceren op mijn website.

Op 30 oktober 2022 heb ik in een internetbrief minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra enkele vragen gesteld over de Rubicon-opmerking van de heer Koeleba, maar daar heb ik geen antwoord op gekregen.


Met het verschuldigde respect,

Richard Schoot


Een oproep aan alle lezers:
De Westerse landen zitten heel diep in de problemen naar mijn mening. Onze landen hebben dringend nieuwe politieke partijen nodig, Christelijk-patriottische partijen, en het is heel belangrijk om te weten wat toraïsme is. Lees op www.ibcpp.org.uk alstublieft mijn voornaamste tekst ‘Britain faces the threat of Anglocide’. Deze tekst heb ik rond de jaarwisseling 2003-2004 via e-mail naar meer dan 7.000 Britse academici gezonden. In de tekst doe ik me als een Engelsman voor, om een reden die ik op 9 juni 2005 op deze webpagina heb uitgelegd. In alle bescheidenheid meen ik dat de tekst belangrijk is voor heel Europa. Als u het met mij eens bent, onthoud dan alstublieft dat de enige uitweg een vreedzame en geduldige weg is. Niemand kan individueel verantwoordelijk worden gesteld voor de tegenwoordige toestand van onze landen. Respecteer mensen met tegenovergestelde meningen. Vermijd confrontaties die gemakkelijk oververhit kunnen raken. Reageer niet op provocaties. Beschouw het vermijden alstublieft niet als lafheid. Dat is het niet. Het is wijs. Wees sterk, blijf kalm en kalmeer anderen voordat ze door hun kwaadheid domme dingen gaan doen. Lang leve de Joden, weg met het toraïsme.

Hier eindigt de brief die ik 20 mei aangetekend aan premier Mark Rutte heb verzonden.Ik ontving een reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst.
De brief d.d. 8 juni 2023 is geschreven namens de minister-president en luidt als volgt:


Geachte heer Schoot,

In uw brief geeft u op uitgebreide wijze uw visie op de oorlog in Oekraïne. Hiervan is kennisgenomen. Ik wil u als volgt antwoorden.

Rusland begaat met de Russische invasie in Oekraïne een laffe daad van agressie tegen de Oekraïense bevolking. Ondanks alle internationale oproepen om te deëscaleren en te kiezen voor diplomatie heeft Moskou willens en wetens gekozen voor een grootschalige militaire interventie.

Oekraïne heeft het recht om zich te verdedigen tegen de Russische illegale inval en het kabinet acht het onverminderd van belang om bij te blijven dragen aan de Oekraïense zelfverdediging. De Russische agressie ondermijnt ook de bredere Europese veiligheidsarchitectuur. Ook daarom is het in ons belang om Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen deze agressie. De NAVO en bondgenoten zijn zelf geen partij bij de oorlog in Oekraïne en richten zich primair op de afschrikking en verdediging van het verdragsgebied. Het is verder aan Oekraïne, het aangevallen land, om te bepalen wanneer onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland kunnen plaatsvinden.

Als we nu niet bereid zijn om (militair en financieel) bij te dragen aan de verdediging van Oekraïne en te helpen om de Russische agressie te stoppen, dan zal de prijs die we in Europa voor onze vrijheid moeten betalen alleen maar verder omhoog gaan. Die bijdragen doen soms pijn, vragen geduld, vastberadenheid, en ook offers. En dat is niet makkelijk, maar wel nodig.

Hoogachtend,

namens de minister-president, minister van Algemene Zaken,

[naam en functie van de topambtenaar van de Rijksvoorlichtingsdienst]Tot zover de reactie namens de minister-president. Ik ben het niet eens met de inhoud, maar ik ga er niet op in. Het gaat mij om de vraag die ik in mijn brief van 20 mei heb gesteld, en die vraag wordt in de reactie niet genoemd, laat staan beantwoord. Het gaat mij er ook om dat ik van de premier zelf een antwoord krijg. Daarom ga ik hier een vervolg aan geven.
(24 juni 2023)
Internet letter to Dutch Prime Minister Mark Rutte


Rijswijk, Saturday 20th May 2023 


Your Excellency,

The war in Ukraine is a horror, like all wars.
With regard to this war, the Dutch cabinet changed its position in June 2022, and I would like to ask you a question about that change.
Initially, your cabinet took the position that the war in Ukraine was not our war and should not become one.
Now, on May the 17th, 2022, a remarkable interview was broadcast on Dutch television.
The Nieuwsuur news program spoke with the Ukrainian Foreign Minister, Dmytro Kuleba.
When the interviewer said that the Dutch cabinet did not want to provoke Russia, the Ukrainian minister literally said:

“I think we crossed the Rubicon when it comes to provoking Putin. It's not about whether we provoked Putin or not, he does what he wants, what he believes is right."

That was an unexpected revelation and an attempt to immediately divert attention from that revelation.
He thus let it slip that the Ukrainian government knowingly went too far in provoking Moscow in the period leading up to the Russian invasion.
That means that Ukraine has got its hands dirty and that the country is therefore most likely at least partly responsible for the outbreak of the war.

A month later, the position of the Dutch Cabinet changes, but amazingly, not in the direction which you would expect.
It is June the 17th, 2022 and you are speaking to the press in the Nieuwspoort press centre.
Then and there you suddenly say that the war in Ukraine is ours, and it takes a question from a reporter before you clarify that The Netherlands are not fòrmally at war with Russia.

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2022/06/17/letterlijke-tekst-persconferentie-na-ministerraad-17-juni-2022)

The changed position is then translated into even broader military and other support for Ukraine.
In relative terms, The Netherlands do even more than other pro-Kiev countries.
Three weeks ago your Cabinet colleague Sigrid Kaag proudly reported in the Buitenhof program: 'We do more than our fair share and will continue to do so'

What is the explanation for this change of the Cabinet’s position?

I ask because it is a completely illogical and disturbing change.
After the quoted statements of the Ukrainian minister in Nieuwsuur, you would expect that The Netherlands would at least postpone the support for Ukraine for a while.
You would expect that The Netherlands would first want clarification about what exactly happened in the period before the Russian invasion.
The Netherlands could have highlighted Minister Kuleba's revelation at NATO and the EU, in (the unlikely) case their representatives in The Netherlands might have missed it.
Mr Kuleba’s revelation should have led the NATO countries to exert pressure on Ukraine to seriously participate in already existing or new mediation efforts.
In that way, peace could suddenly have come much closer.

However, the Cabinet is doing exactly the opposite.
For starters, it keeps its mouth shut tight about minister Kuleba’s Rubicon remark.
Just like all those other wellknown politicians abroad by the way, and just like the media.
And the step that the Cabinet makes on June 17, 2022 moves The Netherlands closer to a war with Russia.
After all, between February 24, 2022 and June 17, 2022, this applies: it is not our war and it must not become one.
However, from 17 June 2022 onwards, this applies: it is our war, but not in a formal sense.

This course of action is simply absurd.
Ukraine itself admits to having deliberately gone too far with Russia.
A month later, The Netherlands embrace Ukraine even tighter and behave even more like a brother in arms of that country.
I repeat: that’s completely illogical, and utterly contradictory to the interests of harmony and peace in the world, which of course is also a Dutch general good.

On October the 2nd, 2022, I already wrote something about your words in the Nieuwspoort press centre and I would like to add the following.
Tensions between the Western capitals and Moscow are greater than at any time since the Cold War.
But that also means that tensions between Western and Russian soldiers are very high.
And those soldiers, they meet each other everywhere.
At sea and in the air.
And if the commando story is true, now also on land.
And those soldiers, they reconnoitre each other. They follow each other. They defy each other. They try each other out.

And then I think that a Dutch soldier, with that 'it is our war' of yours in the back of his mind, can suddenly proceed to an act of war during a moment of high tension with the Russians, as a result of which the matter gets out of hand, whereas he would not have committed that act of war, if the previous cautious Cabinet position had been maintained.

And then, we will also be formally at war with Russia, and NATO will leave us hang out to dry, as the act of aggression will have come from the Dutch side, not from the Russian side, so that NATO’s article 5 will not apply. That article guarantees a military response of all NATO countries together in case one member state is attacked from the outside.

I am thanking you in advance for your reaction and I will publicize it on my website.

On October the 30th, 2022, I asked Minister of Foreign Affairs Wopke Hoekstra in an internet letter about the Rubicon remark of Mr Kuleba, but I did not receive an answer.


With all due respect,

Richard Schoot


A call to all readers:
The Western countries are in deep trouble in my opinion. Our countries urgently need new political parties, Christian Patriotic parties, and it is very important to know what Torahism is. Please read my main text ‘Britain faces the threat of Anglocide’ at www.ibcpp.org.uk I emailed this text to over 7,000 UK academics at the turn of the year 2003-2004. In the text I pretend to be an Englishman, for a reason I explained on June the 9th, 2005 on this web page. In all modesty I think that the text is important for the whole of Europe. If you come to agree with me, please remember that the only way out is a peaceful and patient way. No-one can be held individually responsible for the present state of our countries. Respect people with opposing opinions. Avoid confrontations that can easily overheat. Do not respond to provocations. Please don't think of avoidance as cowardice. It is not. It's wise. Be strong, stay calm and calm others down before their anger makes them do stupid things. Long live the Jews, down with Torahism.

Here ends the letter I sent to Prime Minister Mark Rutte on May the 20th by registered mail.I received a reaction from the Government Information Service.
The letter, dated 8th June 2023, is written on behalf of the Prime Minister and goes as follows:


Dear Mr Schoot,

In your letter you give in an extensive way your view of the war in Ukraine. This has been noted. I want to answer you as follows.

With the Russian invasion of Ukraine, Russia is committing a cowardly act of aggression against the Ukrainian people. Despite all international calls to de-escalate and opt for diplomacy, Moscow has deliberately opted for a large-scale military intervention.

Ukraine has the right to defend itself against the Russian illegal invasion and the government considers it as important as ever to continue to contribute to Ukrainian self-defence. Russian aggression is also undermining the broader European security architecture. That is also why it is in our interest to support Ukraine in its fight against this aggression. NATO and allies are not themselves parties to the war in Ukraine and focus primarily on the deterrence and defence of the treaty territory. It is also up to Ukraine, the attacked country, to determine when negotiations between Ukraine and Russia can take place.

If we are now not prepared to contribute (militarily and financially) to the defence of Ukraine and help stop Russian aggression, the price we have to pay for our freedom in Europe will only increase further. Those contributions sometimes hurt, require patience, determination, and also sacrifices. And that is not easy, but it is necessary.

Yours faithfully,

on behalf of the Prime Minister, Minister of General Affairs,

[name and function of the high-ranking civil servant of the Government Information Service]So far the response on behalf of the Prime Minister. I don't agree with the content, but I don't go into it. I am concerned about the question I asked in my letter of May the 20th, and that question is not mentioned in the response, let alone answered. I am also concerned about getting an answer from the Prime Minister himself. That's why I'm going to follow up on this.
(24th June 2023)
                                       Back to the initial page