Terug naar de beginpagina
                                       Back to the initial page
Internetbrief aan demissionair minister-president Mark Rutte


Rijswijk, dinsdag 28 november 2023


Uwe Excellentie,

Op 20 mei 2023 heb ik u aangeschreven en in reactie daarop heeft de Rijksvoorlichtingsdienst mij op 8 juni een brief gestuurd.
In de RVD-brief werd niet ingegaan op de vraag die ik u in mijn brief heb gesteld.
Wilt u daar alstublieft alsnog antwoord op geven?
Bij voorbaat mijn dank.
Ik zal uw reactie publiceren op mijn website.


Met het verschuldigde respect,

Richard Schoot


Een oproep aan alle lezers:
De Westerse landen zitten heel diep in de problemen naar mijn mening. Onze landen hebben dringend nieuwe politieke partijen nodig, Christelijk-patriottische partijen, en het is heel belangrijk om te weten wat toraïsme is. Lees op www.ibcpp.org.uk alstublieft mijn voornaamste tekst ‘Britain faces the threat of Anglocide’. Deze tekst heb ik rond de jaarwisseling 2003-2004 via e-mail naar meer dan 7.000 Britse academici gezonden. In de tekst doe ik me als een Engelsman voor, om een reden die ik op 9 juni 2005 op de beginpagina heb uitgelegd. In alle bescheidenheid meen ik dat de tekst belangrijk is voor heel Europa. Als u het met mij eens bent, onthoud dan alstublieft dat de enige uitweg een vreedzame en geduldige weg is. Niemand kan individueel verantwoordelijk worden gesteld voor de tegenwoordige toestand van onze landen. Respecteer mensen met tegenovergestelde meningen. Vermijd confrontaties die gemakkelijk oververhit kunnen raken. Reageer niet op provocaties. Beschouw het vermijden alstublieft niet als lafheid. Dat is het niet. Het is wijs. Wees sterk, blijf kalm en kalmeer anderen voordat ze door hun kwaadheid domme dingen gaan doen. Lang leve de Joden, weg met het toraïsme.

Hier eindigt de brief die ik op 28 november aangetekend heb verzonden aan de heer Rutte.Ik ontving een reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst.
De brief d.d. 21 december 2023 luidt als volgt:


Geachte heer Schoot,

Uw nadere brief heb ik ontvangen. De tekst in uw brief met de zogenoemde oproep laat ik volledig voor uw eigen rekening. Daarnaast, zoals ik u reeds antwoordde, zijn de NAVO en bondgenoten zelf geen partij bij de oorlog in Oekraïne en richten zich primair op de afschrikking en verdediging van het verdragsgebied. Wel is het zo dat we geen andere keuze hebben dan Oekraïne te blijven steunen. We kunnen niet toestaan dat Poetin alles vernietigt wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Daarmee is dit ook onze oorlog. Niet letterlijk, maar we helpen Oekraïne met alle mogelijke middelen om deze strijd te winnen. We doen dat voor Oekraïne, maar ook voor onszelf, onze directe veiligheid en onze welvaart.

Hoogachtend,

namens de minister-president, minister van Algemene Zaken,

[naam en functie van de topambtenaar van de Rijksvoorlichtingsdienst]Tot zover de tweede reactie namens de heer Rutte. Opnieuw wordt mijn vraag in de brief van 20 mei geheel genegeerd. De volgende stap die ik in gedachten heb is het schrijven van een brief aan de vijftien fractievoorzitters in de Tweede Kamer.
(24 december 2023)
Internet letter to demissionary Prime Minister Mark Rutte


Rijswijk, Tuesday 28th November 2023 


Your Excellency,

On May the 20th, 2023, I have written a letter to you and in response to that, the Government Information Service has sent me a letter on June the 8th.
The question I have asked you in my letter was not addressed in the GIS letter.
Would you please answer it as yet?
My thanks in advance.
I will publish your reaction on my website.


With all due respect,

Richard Schoot


A call to all readers:
The Western countries are in deep trouble in my opinion. Our countries urgently need new political parties, Christian Patriotic parties, and it is very important to know what Torahism is. Please read my main text ‘Britain faces the threat of Anglocide’ at www.ibcpp.org.uk I emailed this text to over 7,000 UK academics at the turn of the year 2003-2004. In the text I pretend to be an Englishman, for a reason I explained on June the 9th, 2005 on the initial page. In all modesty I think that the text is important for the whole of Europe. If you come to agree with me, please remember that the only way out is a peaceful and patient way. No-one can be held individually responsible for the present state of our countries. Respect people with opposing opinions. Avoid confrontations that can easily overheat. Do not respond to provocations. Please don't think of avoidance as cowardice. It is not. It's wise. Be strong, stay calm and calm others down before their anger makes them do stupid things. Long live the Jews, down with Torahism.I received a reaction from the Government Information Service.
The letter, dated 21st December 2023, goes as follows:


Dear Mr Schoot,

I received your further letter. I regard the text in your letter with the so-called call entirely as something you yourself are accountable for. Next to that, NATO and allies, as I already answered you, are no party to the war in Ukraine themselves and are primarily aiming at deterrence and the defence of the treaty's territory. It is however true that we have no other choice than to continue to support Ukraine. We can't allow that Putin destroys everything that we built up after the Second World War. By that, this is also our war. Not literally, but we are helping Ukraine by all means possible to win this fight. We are doing that for Ukraine, but also for ourselves, our immediate safety and our prosperity.

Yours faithfully,

on behalf of the Prime Minister, Minister of General Affairs,

[name and function of the high-ranking civil servant of the Government Information Service]So far the second reaction on behalf of Mr Rutte. Again, my question in the letter of May the 20th is totally ignored. The next step I have in mind is to write a letter to the fifteen parliamentary party leaders in the Second Chamber of the Dutch Parliament.
(24th December 2023)
                                       Terug naar de beginpagina
                                       Back to the initial page