Voor alle duidelijkheid
9 maart 2018 - Onder de dubbele streep vindt u een van de teksten die ik heb gepubliceerd in de periode 1999-2000, op een niet meer bestaande website. De bedoeling was dat de teksten de aanzet zouden vormen tot de oprichting van een politieke partij met de naam ‘Constructief Nederland’. Dit initiatief faalde, maar ik heb er veel van geleerd. In de jaren erna ben ik meer te weten gekomen over politiek, de media en de godsdiensten. Daardoor ben ik over een aantal onderwerpen van mening veranderd. Ik denk nu dus anders over een aantal belangrijke zaken dan in de tijd waarin ik het onderstaande schreef. Hebt u interesse in mijn tegenwoordige standpunten? Leest u dan s.v.p. ‘Britain faces the threat of Anglocide’ en de andere teksten op ibcpp.org.uk. Ik heb helaas geen Nederlandse vertalingen voor u.

============================================================


Welkom bij Constructief Nederland i.o.
Eerste publicatie: 11 juni 1999. Laatste wijziging: 20 juli 2000.
Wijzigingen ten opzichte van eerdere welkomstpagina's worden aangegeven door de vetgedrukte woorden in de inhoudsopgave.
N.B.: Als u nu op uw werk bent, druk deze tekst dan niet af buiten het medeweten van uw werkgever.

Inhoud: Wat is Constructief Nederland i.o.? - Maakt u zich ook zorgen over ...? - Een tijdelijk afscheid - De dictatuur van de middelmaat? - Multi-etnisch Nederland: een onvolledig weekverslag - Hardop nadenken over zinloos geweld - Enkele vragen aan Netwerk-hoofdredacteur de heer De Poel - Zullen we de stemhokjes maar sluiten? - U wordt niks gevraagd - Bijdrage aan een accurater mensbeeld - Het beladen begrip 'racisme' - Deze filmbespreking is minder geschikt voor gevoelige lezers - Een pamflet op internet - Samenvatting - Het voorlopige partijprogramma in het kort - Over de (on)bekendheid van dit initiatief - 'n Vriendelijk verzoek - Wie is de initiatiefnemer? - Bijval, kritiek, enthousiasme en afschuw - De archiefdoos
Wat is Constructief Nederland i.o.?
Constructief Nederland i.o. is een politieke partij in oprichting die, uiteraard met inachtneming van de democratische spelregels, een gematigd rechts-nationalistisch beleid voorstaat, en wel voor de duur van 25, 30 jaar. Het motto van deze partij zal zijn: Voor het Nederland van onze kinderen. Het betreft hier een initiatief van een bezorgde Nederlander die medeoprichters en sympathisanten voor deze partij zoekt. De belangrijkste tekst van deze website is 'Een pamflet op internet'.

Maakt u zich ook zorgen over . . . ?
Economisch gaat 't goed, maar sinds wanneer maakt geld gelukkig? Vijf punten van grote zorg.
Voor mijn medestanders: deze tekst van twee bladzijden is speciaal voor verspreiding bedoeld.
Zie cn-maaktuz

Een tijdelijk afscheid
Uw steunbetuigingen - waarvoor dank - hebben me gesterkt in mijn overtuiging dat ik dit niet voor niets doe. Ik heb besloten om door te zetten, maar ik moet het een en ander om persoonlijke redenen wel voor onbepaalde tijd opschorten, helaas ook de correspondentie. Mogelijk gaat zelfs deze website 'uit de lucht'. Zodra ik weer politiek actief word (d.v.), dan zal ik dat o.a. via de discussie-websites www.focus-in.nl (Open Forum) en www.weerwoord.com laten weten. Ik wens mijn medestanders veel succes en een aantal tegenstanders het hervinden van enige oprechtheid toe. (20 juli 2000)

De dictatuur van de middelmaat?
Een artikel naar aanleiding van J.L. Heldrings column 'De dictatuur van de middelmaat' in NRC Handelsblad van 28 april 2000 plus de correspondentie die volgde.
Zie cn-dedicta

Multi-etnisch Nederland: een onvolledig weekverslag
Zelden toonde één week zo duidelijk aan hoezeer we in Nederland de weg zijn kwijtgeraakt.
Zie cn-multi-e

Hardop nadenken over zinloos geweld
Het gaat ons immers allemaal aan.
Zie cn-hardopn

Enkele vragen aan Netwerk-hoofdredacteur de heer De Poel
Naar aanleiding van het Netwerk-jaaroverzicht. Op 7 januari 2000 heb ik de heer De Poel via een e-mail op dit artikel geattendeerd. Hij heeft er nog niet op gereageerd.
Zie cn-enkelev

Zullen we de stemhokjes maar sluiten?
Mijn bijdrage aan een eerdere discussie op de AVRO-website.
Zie cn-zullenw

U wordt niks gevraagd
Nederland wordt nog eerder wereldkampioen voetbal dan wereldkampioen democratie.
Zie cn-uwordtn

Bijdrage aan een accurater mensbeeld
Een onderbouwing van het voorlopige partijprogramma.
Zie cn-bijdrag

Het beladen begrip 'racisme'
Elke overtuiging loopt het gevaar een obsessie te worden, ook de strijd tegen het racisme.
Zie cn-hetbela

Deze filmbespreking is minder geschikt voor gevoelige lezers
In augustus 1999 zond Veronica 'Goodfellas' uit. Diagnose van een zieke film.
Zie cn-dezefil

Een pamflet op internet
Als u interesse hebt in Constructief Nederland i.o., dan is dit de tekst waar het om draait. Het pamflet telt circa veertig bladzijden en bestaat in grote lijnen uit een omschrijving van enkele bedreigingen van onze samenleving, een analyse van de oorzaak, een oproep om Constructief Nederland op te richten en enkele ideeën voor een partijprogramma. De publicatie van de eerste versie vond plaats op 9 juni 1999. Het bestaan van het pamflet is openbaar gemaakt door advertenties in NRC Handelsblad (9 juni) en De Telegraaf (10 juni). Het geschrevene bevat onder meer het hieronder vermelde voorlopige partijprogramma.
Voor de complete tekst zie cn-pamflet

Samenvatting van 'Een pamflet op internet'
Een uittreksel van negen bladzijden.
Zie cn-samenva

Het voorlopige partijprogramma in het kort
1a. Verheffing en bescherming van de moraal en de weerbaarheid van het Nederlandse volk.
1b. Herstel van het nationale zelfrespect.
2a. Een nationale herbezinning op ieders verantwoordelijkheden, rechten en plichten.
2b. De overheid geeft het goede voorbeeld.
3a. Verdere ontwikkeling van de parlementaire democratie door de vervanging van benoemde bestuurslichamen door gekozen bestuurslichamen.
3b. Vergroting van de betrokkenheid van de bevolking door de introductie van een nieuwe bestuurslaag en door de verregaande toepassing van informatietechnieken.
4. Betere misdaadbestrijding, rechtshandhaving en handhaving van orde en gezag.
5. Krachtige overheidsimpulsen voor de ontwikkeling en wereldwijde vermarkting van groene technologie. Oprichting van een industriebank hiervoor.
6a. Herinvoering van grenscontrole.
6b. Een immigratiestop.
7a. Heroverweging van ons EU-lidmaatschap.
7b. Heroverweging van ons NAVO-lidmaatschap.
7c. Herbeoordeling van alle internationale verdragen.
7d. Herstructurering van ontwikkelingssamenwerking op zakelijke basis.
8. Opheffing van de partij zodra deze punten geheel of grotendeels zijn verwezenlijkt.
Voor een nadere uitwerking van elk voorstel zie cn-pamflet

Over de (on)bekendheid van dit initiatief
Rond Constructief Nederland i.o. hangt een merkwaardige mediastilte. Hoewel de journalistiek dit initiatief kent, heeft tot nu toe geen enkele verslaggever interesse getoond. Ik lever in het pamflet stevige kritiek op partijdige berichtgeving. Dat is blijkbaar hard aangekomen.
      Nu was het aanvankelijk mijn eigen keus om het eerst via internet te proberen. Dit nieuwe medium maakt het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk dat een (beginnend) politicus en u, de kiezer, rechtstreeks met elkaar kunnen 'praten'. In theorie is er dus geen tussenkomst van een journalist meer nodig.
      Desalniettemin heb ik in april 2000 vier opiniebladen aangeschreven met de vraag of ze me willen aanhoren, te weten De Groene Amsterdammer, Elsevier, HP/De Tijd en Vrij Nederland. Mijn verzoek heeft echter niet tot een interview mogen leiden. Drie van de vier hebben zelfs in het geheel niet gereageerd. Juist dat laatste geeft te denken, want als mijn initiatief geen nieuwswaarde heeft, zouden ze me dat toch kunnen schrijven.
      In de herfst van 1999 zei Hare Majesteit aangaande de media: 'De leugen regeert'.
      Is verzwijgen zijn coalitiepartner?
      Ik denk dat we het simpelweg van de verspreiding via internet moeten hebben. Blijft u meehelpen? (29 juni 2000)

'n Vriendelijk verzoek
Als u achter Constructief Nederland i.o. staat, geef dit internet-adres dan door aan zoveel mogelijk mensen, dus ook aan mensen die zelf geen internet hebben. Allicht dat ze iemand kennen die wel toegang tot het Web heeft.

De internet-pagina Maakt u zich ook zorgen over ...? is speciaal voor verspreiding bedoeld.
Zie cn-maaktuz

Op de internet-pagina Doorgeefbriefjes vindt u kattebelletjes met het internet-adres om uit te delen.
Zie cn-doorgee

Denk niet bij uzelf: 'Ach, dat Constructief Nederland, je hoort er nooit wat van, dat wordt toch niks.' Als u en ik gewoon doorgaan met het verspreiden van het internet-adres en de teksten, dan wordt de kans steeds groter dat dit initiatief landelijk bekend wordt. Tot die tijd moeten we geduldig volharden, zoals wielrenners en marathonlopers. Bij voorbaat bedankt voor uw moeite. (16 december 1999)

Wie is de initiatiefnemer?
Richard Schoot, vader van twee kinderen, tekstschrijver.

Bijval, kritiek, enthousiasme en afschuw
E-mail: [---]
Brieven: Postbus [---], [---] Den Haag.
Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld. E-mail-bijlagen verwijder ik ongeopend.
(Ik moet de correspondentie helaas voor onbepaalde tijd opschorten.)

De archiefdoos
Teksten die eerder verschenen op deze website.
Zie cn-archief